Bonnier 2015: Lönsamhet enligt plan under intensiv omställning.

Bonnier AB:s operativa resultat (EBITA) för 2015 uppgick till 1 008 Mkr jämfört med 1 103 Mkr föregående år, vilket ger en EBITA-marginal på 3,9 (4,7) procent. Koncernens omsättning uppgick till 25 906 (23 702) Mkr.

februari 04, 2016

Justerat för resultatet för C More, som halverade förlusterna jämfört med föregående år, var Bonnier AB:s EBITA 2015 mer än 100 Mkr bättre än under 2014.*

Bonniers vd Tomas Franzén:

”Jag är mycket nöjd över att vi under 2015 når ett resultat som är väl i linje med vår plan, samtidigt som vi i samtliga affärsområden gör stora investeringar. Parallellt med den stabila lönsamheten bedrivs ett intensivt arbete med att utveckla tjänster och produkter, för att i linje med vår strategi nå målet om att 50 procent av våra intäkter år 2020 ska komma från nya, primärt digitala, intäktskällor.

Under perioden 2015 till 2018 ska vi spara 2 miljarder kronor. Dels genom besparingar i våra traditionella affärer, dels genom att effektivisera och sänka våra inköpskostnader.  Dessa 2 miljarder återinvesteras krona för krona i tjänster och produkter som ökar våra digitala intäkter, framför allt från slutkunder.

Från 2015 vill jag särskilt lyfta fram utvecklingen i vårt minsta affärsområde, Business to Business, med ständigt förbättrade marginaler och ett track record av framgångsrika förvärv. Från att för några år sedan ha varit ett affärsområde dominerat av traditionella affärstidningar kommer en majoritet av intäkterna idag från digitala affärsmedier och -tjänster.

När 2015 just hade blivit 2016 meddelade vi att vi ingått avtal om försäljning av den danska affärstidningen Børsen**. Det är en bra affär för Bonnier som visar att vi är beredda att göra rätt affärer vid rätt tillfällen. Försäljningen skapar utrymme för fortsatta förvärv av renodlat digitala verksamheter.

Sammantaget bidrar alla dessa åtgärder – besparingar, investeringar, förvärv och avyttringar – till vår rörelse mot mer hållbara intäkter och ett långsiktigt starkare Bonnier. Under innevarande år kommer våra nya tjänster inom bland annat digitala böcker och OTT att nå marknaden. Vi förväntar oss att 2016 blir ett år då våra digitala intäkter växer kraftigt.”

 

Books omsättning ökade, och EBITA landade på 422 (437) Mkr. Bonnierförlagen gjorde ett mycket starkt år med förbättrad lönsamhet. Bonniers tyska förlagsgrupp, affärsområdets största, gjorde ytterligare ett solitt resultat. Bonnier Publishing har genom såväl organisk tillväxt som en ambitiös förvärvsagenda vuxit till att bli Storbritanniens fjärde största förlagshus, med stadigt förbättrad lönsamhet. På en fortsatt mycket tuff finländsk bokmarknad utvecklade Bonnier sin position i återförsäljarledet; dels genom stark tillväxt för Adlibris, dels genom förvärvet av bokhandelskedjan Akademiska Bokhandeln, med bas i Helsingfors. Under 2015 utvecklades och beta-lanserades BookBeat, en ny digital boktjänst med mobilt fokus, som kommer att nå marknaden fullt ut under 2016.

Broadcastings EBITA uppgick till 417 (589*) Mkr. TV4 går starkt och fortsätter investera tungt i innehåll och teknik. Den framgångsrika satsningen på lokalt innehåll ökade det linjära tittandet och den digitala konsumtionen nära fördubblades, med både nationella och digitala försäljningsrekord som resultat. C More har genom strukturaffärer i Norge och Danmark vänt utvecklingen och redovisar en resultatförbättring. C More utvecklas nu vidare som ett digital first-bolag, och fortsätter att investera i innehåll och teknik. Nyhetsbolaget har uppnått balans, visar svarta siffror, och jobbar nu vidare med att skapa lönsamhet via nya kunder och ökat digitalt fokus. På en fortsatt tuff makroekonomisk finländsk marknad förbättrade MTV sitt resultat genom strukturella förändringar och besparingar. MTV avyttrade under året radioverksamheten Radio Nova till Bauer Media.

Business to Business fortsatte sin starka tillväxtbana under 2015. Affärsområdet förbättrade sitt resultat för sjätte året i rad och slog nytt vinstrekord med ett EBITA på 171 (132) Mkr. 2015 kännetecknades av starkt fokus på digital transformation av kärnaffären och av en ökad förvärvstakt. Under året förvärvades bland annat en av Polens största affärssajter, Bankier.pl, en av Tysklands ledande affärsnyhetssajter, DWN, samt Danmarks ledande företag inom digitala läromedel för grundskolan, Clio Online. Under 2016 planeras expansion av ett antal nyckelinitiativ till nya marknader, parallellt med fortsatta förvärv.

Growth Media fokuserar på digitala bolag med global potential. Under året gjordes investeringar i podcast-plattformen Acast och virtual reality-spelstudion Resolution Games. Growth Media ökade också sitt i ägande i cashback-sajten Refunder och kanalnätverket United Screens. Contentbyrån Spoon gjorde flera investeringar under året, i syfte att bredda sitt erbjudande digitalt och geografiskt. Bland övriga hel- eller delägda tillväxtbolag märks Toca Boca, Evoke Gaming, FLX och det nystartade medieföretaget KIT. EBITA uppgick till -127 (-189) Mkr. Resultatförbättringen drivs av Svensk Filmindustris (SF) vändning till ett positivt resultat, från en betydande förlust 2014. SF har sedan samgåendet med Tre Vänner 2013 fokuserat på att utveckla sin produktion, ett arbete som illustreras av framgången med ”En man som heter Ove”, som nu är uppe i 1,4 miljoner biobesökare.

Magazines EBITA landade på 250 (310) Mkr. Det lägre resultatet kommer till stor del från förändrade danska momsregler. Köpenhamnsbaserade Bonnier Publications titlar i hus-segmentet, Bo Bedre och Vi i Villa förbättrade resultatet markant, och för hela affärsområdet ökade de digitala intäkterna liksom intäkterna från kringtjänster. En accelererad tillväxt på dessa områden är i fortsatt fokus. Lars Dahmén blev i augusti ny vd för Bonnier Tidskrifter, och tog i början av 2016 även över som chef för affärsområdet. Under 2015 tillträdde Erik Zinczenko som vd för Bonnier Corporation i USA och i början av 2016 blev Jesper Buchvald vd för Bonnier Publications.

News levererade ett mycket starkt resultat för 2015, trots fortsatt fallande printannonsintäkter och vikande upplagor. EBITA ökade till 363 (332) Mkr samtidigt som News ökade sina investeringar i digital utveckling med 125 miljoner jämfört med föregående år, och fortsatte att investera i kompetensskifte. Dagens Nyheter noterade för sjätte året i rad rekordhöga läsarintäkter. Dagens industri utvecklade framgångsrikt sin eventverksamhet och ökade sina totala intäkter. Den digitala transformationen i Expressens annonsaffär fortsatte med full kraft och innebar att den totala annonsintäkten ökade. HD–Sydsvenskans arbete med att integrera verksamheterna i de två tidningarna resulterade i en vinst som överträffade prognosen i förvärvskalkylen. Efter många år av röda siffror lyckades tryckerigruppen Bold vända resultatet till en vinst genom nya intäkter från externa kunder och ett högre kapacitetsutnyttjande.

Other omfattar koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Påverkan på EBITA från dessa blev under 2015 -488 (-508) Mkr.

Gearingen (förhållandet mellan nettoskuld och eget kapital) uppgick till 1,05 (0,82). Koncernens tillgängliga likviditet, i form av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter, är fortsatt mycket god och uppgick per den sista december 2015 till 6,3 Mdr. 


* C More var under 2014 inte en del av Bonnier AB.

** Affären ska prövas av det danska konkurrensverket, vilket beräknas ta omkring sex månader.

 

Nettoomsättning per affärsområde SEK M 

2015

2014

Books

6 969

6 472

Broadcasting

7 738

6 448*

Business to Business

1 319

1 142

Growth Media

2 159

1 962

Magazines

4 045

3 944

News

4 675

4 705

Other

-999

-971

Bonnier AB totalt

25 906

23 702

 

 

Operativt resultat (EBITA) per affärsområde SEK M 

2015

2014

Books

422

437

Broadcasting

417

589*

Business to Business

171

132

Growth Media

-127

-189

Magazines

250

310

News

363

332

Other

-488

-508

Bonnier AB total

1 008

1 103

 

 

Resultat SEK M 

2015

2014

Nettoomsättning 

25 906

23 702

EBITA 

1 008

1 103

EBIT

939

892

Finansnetto

-230

-365

Resultat före skatt 

709

527

Årets resultat

43

310

 

Mer information: David Salsbäck, kommunikationschef Bonnier AB, 08-736 40 47

Publicerad torsdag, februari 04, 2016
februari 08, 2017

Bonnier 2016: Omställning med sikte på användarintäkter.

Bonnier AB:s operativa resultat (EBITA) för 2016 uppgick till 731 Mkr jämfört med 1 008 Mkr föregående år. Koncernens omsättning uppgick till 25 492 (25 906) Mkr.

Gratis digital ämnesportal från Bonnier stöttar nyanlända elever i förberedelseklass.

Sverige har tagit emot omkring 50 000 nyanlända barn i skolåldern under 2015. Det ställer stora krav på svenska skolor och lärare. För att underlätta steget in i både skolan och samhället har Bonnier Education precis lanserat en gratis digital ämnesportal för det växande antalet förberedelseklasser. 

januari 24, 2017

Bonnier fortsatt huvudägare i Børsen – JP/Politikens Hus förvärvar 49,9 procent.

Bonnier AB och JP/Politikens Hus har ingått avtal om ett gemensamt ägande av Danmarks ledande affärstidning Børsen. Bonnier äger efter affärens fullbordande 50,1 procent och JP/Politikens Hus 49,9 procent. 

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies